image.png

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ                      THESSALONIKI

Εκπροσωπούμε το παγκόσμιο κίνημα “FridaysForFuture” στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκίνησε από μία Σουηδή μαθήτρια, την Greta Thunberg, τον Αύγουστο του 2018. Σύντομα αυτή η ιδέα κέρδισε την υποστήριξη μαθητών και φοιτητών σε όλον το κόσμο για αυτό κάθε Παρασκευή απέχουν απ’ τα μαθήματά τους για να διαδηλώσουν. Στόχος μας η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και η άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών που έχουν συμφωνήσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Με αυτό το τρόπο δείχνουμε ότι δεν έχει νόημα να αποκτήσουμε γνώσεις και ικανότητες τις οποίες δε θα μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σε έναν κόσμο στον οποίο δε θα μπορούμε να ζήσουμε.
Στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη πραγματοποιηθεί Global General Climate Strikes στις 15 Μαρτίου, στις 24 Μαΐου, στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 29 Νοεμβρίου. Στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια βουβή-καθιστική διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο και στις 21 Σεπτεμβρίου μια ποδηλατοπορία.


Ενώνουμε τις φωνές μας με εκατομμύρια νέους ανθρώπους από ολόκληρο τον πλανήτη μας για να ακουστεί ένα απλό μήνυμα: Ακούστε επιτέλους τους επιστήμονες! Ας σταματήσουμε να κωλυσιεργούμε!

  • Άμεση εφαρμογή ποδηλατικής πολιτικής και ελέγχου (Bypad), για την υλοποίηση μέτρων και υποδομών. Κατασκευή προστατευμένου πλήρους δικτύου ποδηλατοδρόμων διαχωρισμένο από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.


  • Αύξηση των χώρων πρασίνου. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται κάτω από το όριο της έκτασης πρασίνου που αντιστοιχεί ανά κάτοικο στην Ευρώπη (στοιχεία 2015).

  

  • Άμεση κήρυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης: η παράμετρος της μη επιδείνωσης της Κλιματικής Κρίσης θα πρέπει να διέπει όλες τις πολιτικές που αποφασίζει και εφαρμόζει ο Δήμος τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και της εφαρμογής τους.


Παραδείγματα:

1) Άμεση επανεγκατάσταση του Κέντρου διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών στη Σίνδο, μετά την μεγάλη πυρκαγιά.

2) Αναδάσωση του Σεϊχ Σου μετά από την επιδρομή του tomicus piniperda (φλοιοφάγο έντομο) και την καταστροφή 1/10 του δάσους.

3) Εφαρμογή μέχρι το 2022, ζώνης χωρίς αυτοκίνητο σε όλη την έκταση του Α’ Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αστικής συγκοινωνίας και ήπιων μορφών μετακίνησης όπως το ποδήλατο.

4) Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του κέντρου επανάχρησης για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We represent the international movement "Fridays for future" in Thessaloniki, Greece which rose in Sweden by one Swedish student, called Greta Thunberg in August 2018. This idea is rapidly spreading all over the world and this proves the important dimensions that climate change has reached. Every Friday, students from all over the world refuse to attend their courses in order to demonstrate. They aim to raise public awareness about environmental protection and press the governments to implement their promised environmental policies to effectively deal with climate change. In this way, we show that it makes no sense to acquire knowledge and skills that we will not be able to make good use into in a world where we will not be able to live.
In Thessaloniki, climate strike has already taken place on March 15 and May 24. During the Global Strike Week, on September 20, there was a silent-seated protest outside the town hall, on September 21 a bicycle ride, and on September 27, the General Global Climate Strike.

We are joining our voices with millions of young people across from all over the world to hear a simple message: Listen the scientists! Let's stop obstructing!

  • Immediate implementation of bicycle policy and control (Bypad), to implement measures and infrastructures.Construction of a fully protected bicycle network separated from motorized traffic.

  • Increase of green spaces. Thessaloniki is below the limit of the green area corresponding per inhabitant in Europe (2015 data).

  • Immediate declaration of the municipality of Thessaloniki in a state of climate emergency: The constant of non-deterioration of Climate Crisis should govern all policies that  the Municipality decides and implements both at the stage of planning and implementation.Examples:

1) Immediate reinstallation of Recyclable Materials Sorting Center in Sindos, after the big fire.
2) Reforestation of the Seich Sou after the invasion of tomicus piniperda (crustacean insect) and the destruction of 1/10 of the forest.
3) Implementation to 2020, car-free zone across the 1st Municipal Department of the Municipality of Thessaloniki, in combination with the completion of the Thessaloniki subway, supporting the credibility of urban transport and mild forms of transport such as cycling.
4) Specific timetable for the completion of the reuse center for the Municipality of Thessaloniki.